‘Day Dusting’ Okay Mountain (Austin, TX)
Installation view